Škola

Základní škola Tvarožná Lhota

foto vchodu do ZŠZákladní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota čp. 275, 696 62 Strážnice

Základní škola Tvarožná Lhota je školou málotřídní se třemi třídami-pěti postupnými ročníky a jedním oddělením školní družiny. Nachází se v podhůří Bílých Karpat, uprostřed malebné vesnice na Slovácku. Nejstarší zachované údaje o škole se datují od 1. poloviny 18. století. Nynější školní budova byla slavnostně otevřena od 1. září 1971.

CO U NÁS NAJDETE?

 • rodinné prostředí
 • metody činnostního učení
 • individuální přístup k žákům
 • výuka anglického jazyka od 2. ročníku
 • osobnostní rozvoj každého žáka
 • venkovní učebnu
 • školní zahradu plnou ovoce, zeleniny a bylinek
 • školní a mimoškolní akce
 • využití krásné okolní přírody

Doba výuky

1. VH: 8:00 – 8:45
2. VH: 8:55 – 9:40
3. VH: 10:00 – 10:45
4. VH: 10:55 – 11:40
5. VH: 11:50 – 12:35
6. VH: 12:45 – 13:30
7. VH: 13:40 – 14:25

Doba přestávek

před 1. VH: 7:45 – 8:00
po 1. VH: 8:45 – 8:55
po 2. VH: 9:40 – 10:00
po 3. VH: 10:45 – 10:55
po 4. VH: 11:40 – 11:50
po 5. VH: 12:35 – 12:45

Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb. je ve škole zřízeno ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (dále ŠPP).

ŠPP  poskytuje:

 • podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • podporu nadaných a mimořádně nadaných žákům,
 • podporu žákům s výchovnými problémy či vzdělávacími obtížemi,
 • podporu sociálního začleňování žáků z odlišného prostředí nebo odlišných podmínek,
 • spolupráci se zákonnými zástupci,
 • spolupráci s jinými školskými zařízeními,
 • metodickou podpora učitelům,
 • tvorbu, realizaci a vyhodnocování preventivního programu,
 • prevencí rizikového chování a školní neúspěšnosti,
 • včasnou intervenci při problémech žáků.

Poradenskými pracovníky školy jsou:

 • vedoucí koordinátor ŠPP

Mgr. Helena Handlová, ředitelka školy

 • školní metodik prevence

Mgr. Miroslava Eliašová

 • výchovný poradce

Mgr. Hana Veselá

 • učitelka zaměřená na speciální pedagogiku (odborná podpora)

Mgr. Monika Kolaciová

Konzultační hodiny ŠPP:

Konzultačním dnem je středa 1315 – 1415 hod.

e- mail: skola@tvarozna-lhota. cz

telefon: 725 975 940

4. 9. 2023 – zahájení školního roku 2022 2023 
26.–27. 10. 2023 – podzimní prázdniny
23. 12. 2022 – 2. 1. 2024 – vánoční prázdniny
3. 1. 2024 – začne vyučování po vánočních prázdninách
31. 1. 2024 – vydání vysvědčení za 1. pololetí
2. 2. 2024 – jednodenní pololetní prázdniny
5.-11. 2. 2024 – jarní prázdniny
28. 3. 2024 – velikonoční prázdniny
28. 6. 2024 – vydání vysvědčení za 2. pololetí
29. 6. – 1. 9. 2024 – zahájení hlavních prázdnin
2. 9. 2024 – začne vyučování 20232024

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023-2024

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI STRÁNEK naleznete zde.

__________________________________________________

Informujeme zákonné zástupce, že podle aktualizovaného výkladu zpracováváme jejich e-mailové kontakty, které nám dobrovolně poskytli pro vzájemnou komunikaci, na základě právního titulu splnění úkolu ve veřejném zájmu (čl. 6/1/e Obecného nařízení), konkrétně s právním základem mj. v § 22 školského zákona. Proto k tomuto zpracování nepotřebujeme souhlas. Dosud získané souhlasy skartujeme.

26. srpna 2019

__________________________________________________             

POVĚŘENEC GDPR

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro ZŠ  vykonává od 03. 05. 2021 Mgr. Blanka Březinová

e-mail:blanka.brezinova@sms-sluzby.cz

mobil :+420 606 084 855

__________________________________________________

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce údajů: Základní škola Tvarožná Lhota, p.o., Tvarožná Lhota č.p. 275, 69662 Strážnice

Kontakt na správce naleznete zde.

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce školy jsme odpovědni za veškeré zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy ve škole. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajů), námitky a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará od 03. 05. 2021 také pověřenec Mgr. Blanka Březinová (blanka.brezinova@sms-sluzby.cz, tel. +420 606 084 855)

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy ve škole, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na ředitelku školy. Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně Vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí1 a dodržuje důvěrnost i o stížnostech2. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy ve škole (odborně řečeno- naše škola je zpracovává jako správce), máte právo:

 1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
 2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
 3. Dále v případě, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst.1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst.1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
 4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účel zpracování“), které zároveň zveřejňujeme zde.
 5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst.1 písm.a nebo čl. 9 odst.2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu skola@tvarozna-lhota.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
 6. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se do školy dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
 7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

____________________________________________

1 §45 zákona o zpracování osobních údajů (v legislativním procesu)

2 Čl. 38 odst.5 ON


SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

pro úhradu nákladů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679

Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace stanovuje

v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona, s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, s § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, s článkem 12 odst. 5 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad
za poskytování informací:

čl. I.

Náklady na pořízení kopií

 1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:
jednostranná 2,- Kč
oboustranná 4,-  Kč
 1. Za pořízení jedné barevné kopie formátu A4:
jednostranná 4,- Kč
oboustranná 8,-  Kč
 1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:
jednostranná 4,- Kč
oboustranná 8,-  Kč
 1. Za pořízení jedné barevné kopie formátu A3:
jednostranná 8,- Kč
oboustranná 16,-  Kč
 1. Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4, jednostranný) jedna stránka:
jednostranná 3,- Kč
 1. Za pořízení skenu či fotografie do souboru jedné stránky do velikosti A4 při skenování a do velikosti A3 při fotografování včetně úpravy k odeslání:
Jednostranná 5,- Kč
 1. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou škola za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.
 1. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných školou se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

čl. II.

Náklady na opatření technických nosičů dat

1 ks CD 10,- Kč
1 ks DVD 20,-  Kč
 1. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

čl. III.

Náklady na odeslání informací žadateli

 1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p., případně jiného poskytovatele poštovní služby. Náklady na balné se stanoví paušální částkou 20,- Kč za jednu poštovní zásilku.
 2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

čl. IV.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se úhrada požaduje za vyhledávání delší než 1 hodina. Úhrada za hodinu vyhledávání jedním pracovníkem je 200,- Kč, započítává se každých i započatých 30 minut. Úhrada je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců školy, kteří se mohou podílet na vyhledávání informací. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem doby připadající na každého pracovníka.
 2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady, nezbytné k vyhledání informace, budou účtovány na základě individuální kalkulace.
 3. Do vyhledávání se zahrne s ohledem na konkrétnost formulace žádosti pouze vyhledání, ve kterém dokumentu se požadovaná informace nachází (např. v evidenci, spisové službě), vyhledání samotného dokumentu (např. ve spisovně, v počítači), vyhledání požadovaných informací v dokumentu, přenesení informací do sdělení žadateli (výpisem nebo kopírováním v počítači). Omezeně lze zahrnout čas nutný na anonymizaci chráněných údajů. Ostatní činnosti spojené s vyřízením žádosti, včetně právního posouzení, se nezapočítávají. Nezapočte se ani čas kopírování listinných dokumentů, který je již vyjádřen jednotkovou sazbou za kopii.

čl. V.

Ostatní ustanovení

 1. Celková výše úhrady je součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Do celkové výše 100,- Kč nebude úhrada požadována, pokud žadatel nepodal po dobu jednoho měsíce od podání předchozí žádosti další žádost.
 2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může ředitelka školy od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.
 3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně školy v úřední dny (pondělí, středa)  od 1315 hod. do 1415 hod. nebo převodem na bankovní účet školy zveřejněný zde.
 4. Tento sazebník se stanoví na aktuální účetní období.
 5. Sazebník byl schválen ředitelkou školy.

Ve Tvarožné Lhotě, dne 05.06.2018

Mgr. Helena Handlová, ředitelka školy

Název školy

Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota č.p. 275, 696 62 Strážnice

Důvod a způsob založení

Školský zákon č. 561/2004 Sb. (§ 44, § 111)

Organizační struktura

Základní škola a školní družina.

Kontaktní spojení

1. Kontaktní poštovní adresa

oficiální

Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota č.p. 275, 696 62 Strážnice

2.Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

oficiální

Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota č.p. 275, 696 62 Strážnice

3. Úřední hodiny

V měsících leden – červen a září – prosinec, a to

v pondělí a středu od 1315 hod. do 1415 hod.

4. Telefonní čísla

ředitelna: 725 975 940

sborovna:  725 975 943

5. Adresa internetové stránky 

6. Adresa e- podatelny

ID datové stránky:frt9t3

Případné platby lze poukázat

Číslo účtu ZŠ: 297 800 83 49/0800

Číslo účtu FKSP: 107-297 800 83 49/0800

IČO, DIČ

IČO: 72554304

DIČ: nejsme plátci DPH

Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

Rozpočet školy

Žádosti o informace

Informace lze požádat v kanceláři ředitelky školy v úředních hodinách.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři ředitelky školy .

Opravné prostředky

Lze podat písemně v kanceláři ředitelky školy nebo pomocí datové schránky.

Formuláře

Co nás v nejbližší době čeká

květen, 2024

Nejnovější fotogalerie

Nejnovější video na našem Youtube